Wijkraad

Wijkraad Ysselaar

wijk1

De Wijkraad Ysselaar is een groep van vrijwilligers die samen de belangen van alle bewoners van de wijk Ysselaar behartigen. We zijn alert en vangen signalen uit de buurt op. Zo geven we advies aan het gemeentebestuur over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dit is een greep uit de thema's waarmee we ons hebben beziggehouden of nog steeds bezighouden:

Milieu

 • geluidsoverlast 's nachts en op zondag door vrachtverkeer en laden en lossen van vrachtwagens
 • geluidsoverlast door alarmsirenes
 • visuele overlast door uitzicht op afvalcontainers bedrijven
 • MER-studie A102/R11bis

Verkeer

 • Sluipverkeer naar N177 en A12
 • Snelheidsovertredingen
 • Verkeersveilige oversteekplaatsen
 • Problematiek parkeerplaatsen
 • Ontsluiting van bedrijvenzone Mastboomstraat

Netheid en sociale veiligheid

 • hondenpoep
 • zwerfvuil
 • problematiek speelpleintje

Het zijn daarbij niet enkel derden die overlast veroorzaken, maar ook medebewoners die hun buren hinderen. Daarom is ook sensibilisering noodzakelijk.

De wijkraad profileert zich enkel als adviesorgaan tussen het gemeentebestuur en de buren van de wijk, de sociale activiteiten zoals de kerstdrink e.d. blijven ongewijzigd de missie van het Feestcomité.  Via deze pagina's kan het Feestcomité haar activiteiten wel aankondigen.

U kan bij één van ons terecht, persoonlijk of via email, voor uw advies, klachten en wensen m.b.t. onze wijk.

 

Wijkraden in Aartselaar

De gemeente Aartselaar is onderverdeeld in acht wijken: Bruynenbaert, Buerstede, De Koekoek, De Leug, Lindenbos, Ten Dorpe, 't Heiken en Ysselaar. Zeven daarvan hebben een wijkraad.  Een wijkbestuur telt minimum vier en maximum twaalf leden dat om de drie jaar verkozen tijdens de algemene vergadering. Het verkozen wijkbestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het wijkbestuur vergadert minstens één keer per trimester en organiseert één keer per jaar een algemene vergadering. De vergaderingen van het wijkbestuur en de algemene vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar: iedereen is welkom!

  Reglement wijkraden 

Wie is Wie

JRO

Johan Roscam

Voorzitter
johan@ysselaar.be
GDC

Geert De Clerq

Penningmeester
geert@ysselaar.be
MVH

Marc Van Hecke

Secretaris
marc@ysselaar.be
RVK

Reinhard Vandekerckhove

Bestuurslid
reinhard@ysselaar.be