Tankstation Gabriëls

Tankstation Gabriëls - afspraken worden niet nageleefd

Deze pagina volgt de chronologie van de het verdere verloop van het Dossier Gabriëls. Wat vooraf ging in de vergunningsaanvraag van Gabriëls en de beroepsprocedure van de wijkraad Ysselaar kan U hier lezen:

Tankstation Gabriels - vergunningsprocedure

 

De ganse vegunningsprocedure is natuurlijk een spel waar liefst de weg van de minste weerstand gevolgd wordt en waarin de stem van de betrokken buren vaak onvoldoende luid klinkt, daarop waren we engzins voorbereid. Wat ons het meeste opviel is de erg autistische manier waarop onze bezwaarschriften beoordeeld werden en de bijna waanzinnige formuleringen die gebruikt werden om een bepaald argument onderuit te halen. Er wordt in het lang en breed onderbouwd waarom het bezwaar van dhr. X onontvankelijk is maar niemand troost zich de moeite om na te gaan of het aangehaalde argument misschien niet storend is voor tientallen andere gezinnen. Maar goed, tot hier heeft de wijkraad het spel meegespeeld.

De voorgestelde tegenargumenten blijven uiteraard geldig:

  • intussen zijn er acht tankstations binnen een straal van 5 km;
  • de verkeersonveiligheid blijft een aandachtspunt en de gevaarlijke plaatsing van het prijzenbord is niet bevordelijk;
  • de geluidsoverlast van o.a. open- en dischtslaande portieren wordt waargenomen door de buren;
  • het risico op bodem- en grondwatervervbuiling kan moeilijk helemaal uitgeloten worden.

 

In dit spel is het dan ook een feit dat geen rekening gehouden werd met tegenargumenten; de tijd zal ons hier wellicht gelijk geven, al hopen we van niet. Maar de gemaakte afspraken en opgelegde eisen moeten wel nageleefd worden. Bij de opening van het tankstation Gabriëls eind november 2015 viel het ons dadelijk op dat dit niet het geval was:

  • Groenscherm voldoet niet aan de afspraken en eisen 
  • Lichthinder door lichtreclame op luifel

De wijkraad vindt dit nogal een frappant gegeven omdat beide voorstellen in december 2014 door Gabriels zelf gedaan werden als bijkomende maatregelen op het moment dat wij onze argumenten formuleerden. We veronderstellen dat dit niet de eerste keer is dat deze aandachtspunten van buren op tafel kwamen, wetende dat Gabriëls einde 2014 al bijna 70 stations in gebruik had.

Onrustwekkender volgens de wijkraad is het gegeven dat het gemeentebestuur en het Departement Leefmilieu er niet om malen dat de door hen opgelegde voorschriften niet nageleefd worden. 

 

Groenscherm voldoet niet aan de afspraken en eisen

 

Gabriels groenscherm 2

Wat denk U hiervan ?

 

Toen de gemeente na onze klacht de nv. Gabriëls hierover interpelleerde, werd geopperd dat er teveel negative ervaringen waren met beplantingen van 2 meter hoogte en daarom gekozen was voor aanplantingen van een kleiner formaat. Voor het gemeentebestuur volstond dit antwoord blijkbaar en ook bij het Departement Leefmilieu gingen de paraplu's open omdat ze naar eigen zeggen "enkel instaan voor het afleveren van de vergunning en de opvolging ervan ten laste van de gemeente is.."  

 05-04-2016  Antwoord LIN op klacht wijkraad Ysselaar

 

Dit is uiteraard onzin: er zijn erg veel openbare projecten waar honderden bomen geplant worden met een aanvankelijke hoogte van drie tot vier meter en waar quasi geen sterfte optreedt mits geplant op een correcte wijze. De wijkraad zal dan ook blijven ijveren voor de naleving van de initieel gemaakte afspraken en de opgelegde eisen, zonder nonsens.

 

Lichthinder door lichtreclame

Om aan de wensen van de wijkraad tegemoet te komen, stelde de nv. Gabriëls voor om de verlichting in de luifel van de tanksite te dimmen tussen 22u00 en 06u00, enkel bij het oprijden van een voertuig zou de verlichting terug sterker gaan branden. Op zich is dit een goed voorstel maar wat vanaf het ogenblik van ingebruikname van de exploitatie nog meer hinderde, was de witte lichtreclame op de zijkant van de luifel.

Gabriels luifel 2

Felle straling van witte lichtreclame op zijkant luifel

 

De gloed van de witte lichtreclame op de zijkant van de luifel straal af op een tiental woningen in de Oudestraat. Door het ontbreken van een voldoende accurate groenbuffer is er geen sprake van maskering van licht en geluid. Ook hiervan ligt niemand van het bestuur wakker, behalve onze buren uit de Oudestraat...

 

Dit verhaal is helaas nog niet ten einde en wordt vervolgd... 

 

 

Tags: